python的整除

python可以通过//进行整除运算 例如:

4//2
# 2
5//2
# 2
# 去尾法

当遇到负数时,最后的结果向下取整数 此时负号运算级高,先构成负数,再除法

-4//2
# -2
-5//2
# -3
-1//2
# -1

如果是减号,就先计算除法

-1//2
# -1
1-1//2
# 1

python远算符优先级

运算符 描述


** 指数 ~ + - 按位翻转, 一元加号和减号(就是正数和负数) * / % // 乘,除,取模和取整除 + - 加法和减法 >> << 右移,左移 & 位与运算 ^ | 位异或,位或 <= < > >= 比较远算 == != 等于远算 = %= /= //= -= += *= **= 赋值 is is not 身份 in not in 成员 and or not 逻辑与或非

-负号比//整除远算级高